ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : Computer Laboratory
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียน อนุบาล 1-2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 3.5 ล้าน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลารับรอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ---
งบประมาณ : ---
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สุขวโรทัย (จง จตฺตมโล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๙
งบประมาณ : ๔,๘๓๘,๐๐๐
เพิ่มเติม..