ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 
 
            โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔/ ๒ ม.๓ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ภายในวัดตระพังทองผู้ก่อตั้งคือ พระครูวิมลธรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดตระพังทอง ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ บนเนื้อที่ ๔ ไร่เศษ ปัจจุบันผู้รับใบอนุญาตคือ พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดตระพังทอง ครูใหญ่คือ นายถี กลิ่นเกตุ อาคารสร้างด้วยไม้ชั้นเดียว เดิมเป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ จนถึงปี ๒๕๔๔ จึงได้รับอนุญาตเป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาดังกล่าว เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ( อายุ ๓- ๕ ปี ) ปัจจุบันมีความจุนักเรียน ๑๖๐ คน มี ๔ ห้องเรียน ห้องอนุบาล ๑ จำนวน ๒ ห้อง อนุบาล ๒ จำนวน ๑ ห้อง อนุบาล ๓ จำนวน ๑ ห้อง ห้องบริหารงานในรูปแบบนิติบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการบริหารโรงเรียนโดยมีพระมหาดำรงค์    สนฺตจิตฺโต   เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ตั้งอยู่เลขที่   ๑๖๔/๒  
หมู่ที่  ๓   ถนน จรดวิถีถ่อง    ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย        
รหัสไปรษณีย์    ๖๔๒๑๐   โทรศัพท์   ๐-๕๕๖๓-๓๔๕๓     โทรสาร   ๐๕๕ ๖๓๓ ๔๕๓
สังกัด     สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่การศึกษา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ - ๓
เขตพื้นที่บริการการศึกษา  ตำบลเมืองเก่า ม.๑, - ม.๑๐
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุลผู้บริหาร พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต
ผู้รับใบอนุญาต      วุฒิการศึกษาสูงสุด เปรียญธรรม ๗ประโยค  ( ศศ.บ) 
     ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่   กรกฎาคม    ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน
๑) พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต ผู้จัดการ วุฒิการศึกษาสูงสุด เปรียญธรรม ๗ ประโยค ( ศศ.บ)
     ดำรงตำแหน่งใน    โรงเรียนนี้ตั้งแต่   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
๒) นายถี   กลิ่นเกตุ   ผู้อำนวยการ วุฒิการศึกษาสูงสุด พ.ม.
     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน