วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ชุมชน

ปรัชญา

เตรียมความพร้อม   น้อมคุณธรรม  นำสู่สังคม