เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

พวกเราอนุบาลการกุศล                                   หมั่นฝึกฝนทักษะวิชาการ

ถึงแม้วัยจะอยู่อนุบาล                                        แต่จิตใจมุ่งมั่นเรื่องการเรียน

เตรียมความพร้อมเพื่อเติบใหญ่ในวันหน้า     เก็บสะสมวิชาการอ่านเขียน

อีกทั้งน้อมคุณธรรมคู่การเรียน                       ไม่เบียดเบียนสร้างสิ่งดีสู่สังคม

อนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง                        เปรียบดังพานรองรับการฟักบ่ม

ขาว – ชมพู ดูสง่าน่าชื่นชม                             สู่สังคมอนาคตที่ก้าวไกล

พวกเราอนุบาลการกุศล                                   จะพากเพียรฝึกฝนอย่างตั้งใจ

เพื่อเป็นศรีเป็นเด็กดีของชาติไทย                  ภาคภูมิใจอนุบาลวัดตระพังทอง